Archiv rubriky: základní škola

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Z organizačních důvodů vyhlašuje ředitelka školy na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

ředitelské volno na 29. a 30. 6. 2020.

V tyto dny nebude v provozu základní škola, školní družina a školní jídelna pro žáky školy (netýká se MŠ).

Děkujeme za pochopení.

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

Od 8. 6. 2020 zajišťujeme vzdělávací aktivity pouze pro kmenové žáky naší školy, tj. pro ty, kteří u nás plní povinnou školní docházku.

Výuka bude  zajištěna denně v dopoledních hodinách od 7.35 do 11.10 hod. Odpolední blok nebude z organizačních důvodů realizován. Po skončení vyučování (včetně oběda) není žákům dovoleno zdržovat se v prostorách školy.

Výuka bude realizována bez výchovných předmětů s úpravami stávajícího rozvrhu. Se změnami budou žáci seznámeni při příchodu do školy.

• Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci, kteří se budou střídat dle svých předmětů.

  •  Skupiny žáků nemusí být neměnné, ale v jedné skupině se může vzdělávat max. 15 žáků.

Do budovy budou žáci jednotlivých skupin vpouštěni 10 min. před začátkem výuky (v 7.20 hod.). Žáci jedné skupiny budou čekat na vyznačeném místě před budovou školy. Při příchodu do budovy budou plněny podmínky ochrany zdraví dle pokynů MZČR.

• Na první den si žáci donesou psací potřeby, pomůcky k výuce předmětů ( rozvrh bude zaslán e-mailem), svačinu a obuv na přezutí (pokud zůstala obuv ve škole, děti si ji při příchodu do školy vyzvednou). Budou poučeni o bezpečném chování a seznámeni s plánem vzdělávání.

  •  Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná. Pokud žák do školy nenastoupí, bude se nadále vzdělávat distanční (dálkovou) formou.

• Třídní učitel každé skupiny povede evidenci o docházce – ta platí ve stejném režimu jako ve školním řádu. Omluvit nepřítomnost je zákonný zástupce povinen co nejdříve – nejpozději do dvou dnů. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

• Hodnocení bude formativní (půjde o poskytnutí srozumitelné a účinné zpětné vazby k dosahování pokroku).

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy – v případě žáků 2. stupně do 2. 6. 2020 prostřednictvím třídních učitelů (e-mailem), případně na školní e-mail.

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/DOTAZNÍK-K-DOCHÁZCE-ŽÁKŮ-2.-STUPNĚ.docx

Každý žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

ŠKOLNÍ PRAVIDLA K NÁSTUPU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky, každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek.

• Obuv a svrchní část oděvu si žáci po vstupu do budovy uloží na určená místa.

• Po příchodu do třídy si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.

Složení skupin žáků je stanoveno předem, maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Pravidla ve třídě pak určuje vyučující.

Ve třídách se bude intenzivně větrat.

• Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě.

 • Při návštěvě WC dodržují žáci pravidla hygieny, ruce si umyjí a vydezinfikují.

 • Školní stravování – objednávání i odhlašování je stále stejné (telefon nebo osobně), pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si sami ani příbory.

• V jídelně pro výdej jídla vytvoříme harmonogram postupného vydávání, budou se dodržovat rozestupy, rouška se bude odkládat pouze při samotné konzumaci jídla a pití, roušky se odkládají do vlastního sáčku.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka nebo žák sám zákonnými zástupci podepsané Prohlášení, které je ke stažení na webových stránkách školy www.zsceskyrudolec.cz (viz. níže). Prohlášení obsahuje písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Třídní učitelé je odešlou zákonným zástupcům e-maily. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Mgr. Vlasta Dušejovská

ředitelka školy

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/čestné_prohlášení_1.docx

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/priloha_788810937_2_ochrana_zdravi_zs_aktualizace.pdf

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ OD 25. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 zajišťujeme vzdělávací aktivity pouze pro kmenové žáky naší školy, tj. pro ty, kteří u nás plní povinnou školní docházku.

  • Přítomnost žáků ve vyučování bude dobrovolná a o osobní přítomnosti žáků ve výuce budou plně rozhodovat zákonní zástupci žáků.
  • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
  • Školní skupina je tvořena max. 15 žáky a je neměnná.
  • Ranní družina nebude poskytována.

Dopolední část bude probíhat podle harmonogramu 4 vyučovací hodiny tak, aby nedocházelo k vzájemnému setkávání žáků z různých skupin:

II. třída (4. a 5. ročník)  7.35 hod – 11.10 hod.

I. třída (2. ročník)           7.45 hod. – 11.20 hod.

I. třída (1. a 3. ročník)   7.55 hod. – 11.30 hod.

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy (český jazyk, matematika, anglický jazyk pro 3., 4., 5. ročník, blok přírodovědných předmětů, blok výchov).

  • Odpolední část bude z organizačních důvodů zajištěna maximálně do 14:30 hod.   Odpolední blok nenahrazuje školní družinu, žáci zůstávají ve stejné třídě a stejné skupině jako v dopolední části. Z tohoto důvodu prosíme zákonné zástupce, aby zvážili nutnost pobytu žáků ve škole v odpoledních hodinách (je omezena možnost hrát společenské hry i pobyt venku z důvodu velikosti školní zahrady).

• Vzdělávací aktivity jedné skupiny zajišťují 2 stálí – stejní pedagogičtí pracovníci. Dopolední blok jeden – zpravidla třídní učitel, oběd a odpolední blok druhý.

  • Do budovy budou žáci jednotlivých skupin vpouštěni 10 min. před začátkem výuky. Na pedagogy budou žáci jedné skupiny čekat na vyznačeném místě před budovou školy. Vyzvedne si je vyučující dopolední výuky. Při příchodu do budovy budou plněny podmínky ochrany zdraví dle pokynů MZČR.

• Na první den si žáci donesou učební psací potřeby, pomůcky k výuce českého jazyka, matematiky, angličtiny, svačinu a obuv na přezutí (pokud zůstala obuv ve škole, děti si ji při příchodu do školy vyzvednou). Budou poučeni o bezpečném chování a seznámeni s plánem vzdělávání.

Pokud nedojde k žádným dalším změnám, bude v našich personálních možnostech pokračovat v distančním (dálkovém) vzdělávání žáků, kteří do školních skupin nenastoupí.

• Třídní učitel každé skupiny povede evidenci o docházce – ta platí ve stejném režimu jako ve školním řádu. Omluvit nepřítomnost je zákonný zástupce povinen co nejdříve – nejpozději do dvou dnů. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

• Hodnocení bude formativní (půjde o poskytnutí srozumitelné a účinné zpětné vazby k dosahování pokroku).

Výuka tělesné výchovy není možná. Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy.  Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

  • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy – v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020 prostřednictvím třídních učitelů (e-mailem) – zasláním dotazníku k docházce žáků.

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/DOTAZNÍK-K-DOCHÁZCE-ŽÁKŮ-1.-STUPNĚ.docx

Každý žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

ŠKOLNÍ PRAVIDLA K NÁSTUPU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky, každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek.

• Obuv si žáci po vstupu do budovy ihned zují a dle pokynů vyučujícího uloží na určená místa. Svrchní část oděvu si odloží dle pokynů vyučujících.

• Po příchodu do třídy si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.

Složení skupin žáků je stanoveno předem a je neměnné, maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Pravidla ve třídě pak určuje vyučující.

Ve třídách se bude intenzivně větrat.

• Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě.

 • Při návštěvě WC dodržují žáci pravidla hygieny, ruce si umyjí a vydezinfikují.

 • Školní stravování – objednávání i odhlašování je stále stejné (telefon nebo osobně), pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si sami ani příbory.

• V jídelně pro výdej jídla vytvoříme harmonogram postupného vydávání, budou se dodržovat rozestupy, rouška se bude odkládat pouze při samotné konzumaci jídla a pití, roušky se odkládají do vlastního sáčku.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka nebo žák sám zákonnými zástupci podepsané Prohlášení, které je ke stažení na webových stránkách školy www.zsceskyrudolec.cz nebo v dopoledních hodinách k vyzvednutí v kanceláři školy. Prohlášení obsahuje písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Třídní učitelé je odešlou zákonným zástupcům e-maily. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Mgr. Vlasta Dušejovská

ředitelka školy

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/čestné_prohlášení_.docx

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ Český Rudolec

Vážení rodiče,

termín zápisu do 1. ročníku jsme původně plánovali na 6. 4. 2020. MŠMT vydalo Opatření k zápisům do ZŠ, které Vám zveřejňujeme na našem webu. Z tohoto důvodu provedeme zápis do 1. ročníku tzv. „bez osobní přítomnosti dětí“, případně i zákonných zástupců ve škole.

Je třeba, abyste co nejdříve vyplnili Přihlášku k zápisu a Žádost o přijetí k ZV. V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, je třeba také doložit Žádost o odklad a souhlasné stanovisko pedagogicko-psychologické poradny a pediatra (případně škole sdělit datum plánovaného vyšetření). Poté je třeba tyto vyplněné a podepsané formuláře doručit do školy. To je možno provést pouze následujícími způsoby do pondělí 6. 4. 2020:

1. do datové schránky školy (adresa je zu8mci8),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu skola.rud@tiscali.cz,

3. poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec, 378 83 Český Rudolec 40

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Z tohoto důvodu můžete vyplněný formulář vhodit do schránky školy, která je u schodiště před vstupem do základní školy (směr Radíkov). Případnou osobní návštěvu je třeba telefonicky domluvit na čísle 384 496 116 (7.30 – 12.00 hod.) nebo 607 864 004 (13.00 – 15.00 hod.)

Tyto formuláře musí vyplnit i rodič dítěte, u kterého se uvažuje o odkladu školní docházky.

V případě nejasností volejte na číslo 384 496 116, 607 864 004.

Pokud byste neměli možnost si formulář vytisknout sami, rádi Vám ho ve škole vytiskneme.

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/03/MSMT-OPATRENI-K-ZAPISUM-DO-ZS-PRO-SKOLNI-ROK-2020.docx

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/03/Prihlaska_k_zapisu_do_1._r._2020_-_formular.docx

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/03/Zadost_o_prijeti_do_1._r._2020_-_formular.docx

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/03/Zadost_o_odklad_2020_-_formular.docx

Ocitli jste se nečekaně v roli učitele? Usnadněte sobě i svým dětem výuku cizích jazyků s těmito 15 online zdroji zdarma

https://www.sogoodlanguages.com/cs/ocitli-jste-se-v-roli-ucitele-15-online-zdroju-zdarma/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Pos%C3%ADl%C3%A1me+tipy+na+bezplatn%C3%A9+online+zdroje+pro+v%C3%BDuku+jazyk%C5%AF&utm_campaign=2020+03+SGL+%C5%A0KOL%C3%81M+LB