Dokumenty

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

ZŠ a MŠ Český Rudolec

ředitelka školy

Český Rudolec 40

378 38 Český Rudolec

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v Českém Rudolci

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………

Datum narození: ………………………………

Adresa: ………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………

E-mail: …………………………………………………….

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………….

Datum narození: ………………………………

Místo trvalého pobytu: ……………………………………………………………………

Žádám o přijetí mého dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Českém Rudolci 40, 378 83, pro školní rok 20… /20….  od ……………………. k pravidelné docházce do MŠ až do zahájení plnění povinné školní docházky.

Prohlašuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte.

V Českém Rudolci dne…………………………..

…………………………………………

podpis zákonného zástupce

Příloha žádosti: Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte včetně potvrzení o očkování.