Vnitřní řád školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

vydává škola na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

 1. Práva a povinnosti žáků stanovená v Úmluvě o právech dítěte + zákon č. 561/2004 Sb.
  2. Provoz a vnitřní režim školy
  3. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
  4. Pravidla pro hodnocení výsledků zájmového vzdělávání žáků
 1. Práva a povinnosti účastníků
  • Účastníci mají právo

– na zájmové vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb.
– na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
– zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich
voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele
školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními
těchto samosprávných orgánů zabývat
– vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí
jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována
pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
– na informace a poradenskou pomoc ŠPP / školní poradenské pracoviště/
v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona
– užívat zařízení školní družiny, účastnit se akcí
– podílet se na tvorbě týdenních plánů a denním hodnocení své činnosti
– podle pitného režimu užívat nápoje zajištěné pro žáky v ŠD
– zvát na akce družiny určené zákonným zástupcům své rodiče a rodinné příslušníky

 • Zákonní zástupci mají právo

– být informováni o chování žáka v družině, o akcích družiny a zúčastňovat se akcích určených

pro rodiče
– podávat vedoucí vychovatelce nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění práce v družině

 • Účastníci jsou povinni

– řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat
– dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví

a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

1.4. Zákonní zástupci dětí a nezletilých účastníků jsou povinni

– zajistit, aby dítě a účastník docházel řádně školského zařízení
– na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných

otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo účastníka
– informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích

dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
– oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.

(školská matrika), další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost

dítěte a změny v těchto údajích
– řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas ohlásit změny v údajích, seznámit se s

vnitřním řádem družiny a respektovat jej
– řádně zdůvodňovat nepřítomnost žáka v družině
– vyzvedávat děti ve stanovené době

 • Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 – účastníci plní pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s

právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem
– účastníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování, společenského chování, dbát pokynů

všech pracovníků školy, chodit čistě a řádně oblečeni, každého dospělého ve škole řádně zdravit,

ohleduplně se chovat ke svým spolužákům

 

 1. Provoz a vnitřní režim školní družiny

 – o zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě písemných přihlášek, umístění dítěte do

ŠD není nárokové, slouží především žákům I. stupně, k pravidelné docházce mohou být přijati i

žáci II. stupně
– provoz ŠD je ráno od 6.45 do 7.15 hod, Žáci odcházejí po skončení vyučování od 11. 10 – 12.50

hod., 14.30 -15.30 hod.
– žáci pobývají v určených místnostech/ místnost ŠD – I. oddělení ŠD, učebna I. stupně – 2.

oddělení ŠD /
– vedoucí zájmových kroužků si děti vyzvedávají ve školní družině
– ze ŠD si přebírají zákonní zástupci účastníků osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k

vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby účastník odcházel ze ŠD sám v určenou hodinu
– odchylky pravidelné docházky nebo způsobu odchodu oznámí rodiče písemnou žádostí, která

musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis
– rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě do konce provozní doby, tj. 15.30 hod., pokud tak

neučiní je vychovatelka se o ně postarat a kontaktovat zákonné zástupce
– zákonní zástupci účastníků jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD
– s vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí

školní notýsek pro sdělení nebo ŽK)
– do jednoho oddělení ŠD se zapisuje do maximálně 30 účastníků na pravidelnou docházku

– za účastníka, který se bez řádné písemné omluvy do školní družiny nedostaví, vychovatelka

neodpovídá a nenese za něj žádnou odpovědnost

– pokud účastník soustavně narušuje školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele z

družiny vyloučen nebo podmínečně vyloučen
– projevy sociální diskriminace, nepřátelství a násilí mohou vést k postihu účastníka – jeho vyloučení

nebo podmínečné vyloučení
– o provozu během hlavních či vedlejších prázdnin budou zákonní zástupci včas informováni

 1. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 – účastníci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC
– žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez

dozoru vychovatelky
– při přecházení účastníků na místa mimo budovu školy se účastníci řídí pravidly silničního provozu a

pokyny  vychovatelky
– při pobytu v tělocvičně, dílnách, na pozemcích zachovávají účastníci specifické bezpečnostní

předpisy pro tyto učebny, se kterými byli seznámeni na začátku školního roku
– za bezpečnost po celou dobu pobytu ve ŠD zodpovídá vychovatelka, účastníci jsou povinni dbát

jejích pokynů, před začátkem práce jsou vždy poučeni o bezpečnosti práce a jsou povinni se nimi

řídit

– při pobytu ve školní družině nesmí účastníci bez dovolení vychovatelky opustit prostory ŠD či

místo, kde je činnost uskutečňována
– větrání ve třídě je povoleno pouze za přítomnosti vychovatelky
– všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat

– v případě úrazu je postup shodný s pravidly školního řádu

– pokud žák soustavně porušuje školní řád a činnost ŠD (svým chováním ohrožuje zdraví své nebo

ostatních, nerespektuje pokyny pedagoga), může být z družiny vyloučen nebo podmínečně

vyloučen

– projevy sociální diskriminace, nepřátelství a násilí mohou vést k postihu žáka  – jeho vyloučení nebo

podmínečné vyloučení

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků zájmového vzdělávání účastníků

– při zájmové činnosti je průběžně hodnocena práce jednotlivce
– využíván je systém slovního hodnocení – pochvala nebo ocenění formou drobných odměn
– při porušení vnitřního řádu může uložit nebo udělit kázeňská opatření ředitel / vyloučení či

  podmínečné vyloučení/

 1. Podmínky zacházení s majetkem

 – žáci si nenosí do družiny žádné cennosti

– mobilní telefony, tablety, iPady mají během pobytu v ŠD  ve své školní aktovce,

je zakázáno pořizovat obrazové či zvukové záznamy, za poškození či ztrátu

přístroje neodpovídá pedagogický dozor ani škola

– účastníci udržují prostory školní družiny v čistotě a pořádku, aktivně chrání majetek a

vybavení.

– za každé svévolné poškození nebo zničení majetku ŠD, majetku účastníků, vychovatelek,

či jiných osob žákem je požadována úhrada od rodičů žáka, který poškození  způsobil

Dnem 1.9.2019 končí platnost Vnitřního řádu školní družiny ze dne 1.9.2018.

 

 

V Českém Rudolci dne 1. 9. 2019                                                                 Mgr. Vlasta Dušejovská

                                                                                                                                  ředitelka školy