GDPR

Zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovává Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec, Český Rudolec 40, PSČ 378 83, IČ: 70988331, osobní údaje dětí, žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců.

Naše mateřská škola a základní škola zpracovává osobní údaje z důvodů:

* za účelem splnění právní povinnosti (zpracování osobních údajů je přikázáno příslušným právním předpisem),

* za účelem oprávněného zájmu (prezentace školy, bezpečnost osob a ochrana majetku),

* při výkonu veřejné moci (předávání dokumentů k archivaci),

* na základě souhlasu, který je kdykoli odvolatelný.

Zpracovává-li škola osobní údaje na základě souhlasu, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

* zasláním zprávy na e‐mailovou adresu: skola.rud@tiscali.cz

* zasláním dopisu na kontaktní osobu: Mgr. Vlasta Dušejovská, Český Rudolec 40, 378 83       Český Rudolec

Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

* právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15),

* právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16),

* právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné         pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17),

* právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování        je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18),

* právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)

* právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno výše uvedené nařízení.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů podle článku 37 odst. 7 nařízení je pro Základní školu a Mateřskou školu Český Rudolec, Český Rudolec 40, PSČ 378 83, IČ: 70988331, Bc. Martina Tomšů, telefon: 721 942 279, e‐mail: poverenec.dacicko@gmail.com