Mateřská škola

Mateřská škola je umístěna v budově, kde je také základní škola, školní družina a školní jídelna. Nachází se v přízemí a má samostatný vchod. Ve školním roce 2019/ 2020 je MŠ jednotřídní s počtem dětí 19. Jsou zde děti od dvou do sedmi let. Na třídě jsou učitelky Zdeňka Strašáková a Daniela Tesařová, na část úvazku Ilona Baštářová.

      V naší mateřské škole vycházíme ze ŠVP PV s názvem „Objevujeme svět aneb poznáváme známé neznámé“. Předškolní vzdělávání se odvíjí z nabídky tematických celků a tematických částí. V mateřské škole se učíme dělat věci spolu, hrát si, pomáhat si (starší děti mladším), K řízeným činnostem využíváme také třídu Sluníčka a dělíme třídu na předškoláky a mladší děti. Snažíme se o to, aby nám ve školce bylo příjemně a prostředí bylo bezpečné. Rozvíjíme u dětí samostatnost, učíme je zvládnout základní hygienické, společenské a sebeobslužné návyky a dovednosti. Děti vedeme k respektování pravidel chování v mateřské škole, ke vzájemné toleranci a ohleduplnosti, vedeme děti prosociálně. Rozvíjíme u dětí jejích citový život, smysl pro krásu, radost ze života, pohybu a objevování nového. K mnohým činnostem využíváme pobyt v přírodě, vedeme děti ke zdravým životním návykům. Při rozmanitých činnostech v mateřské škole rozvíjíme předčtenářskou a předmatematickou gramotnost, dále i dětskou představivost, fantazii a tvořivost.