Školní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec, příspěvková organizace
se sídlem Český Rudolec 40
ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Č. j.: Spisový / skartační znak /MŠ/2019 A. 1. A10
Vypracoval: Mgr. Vlasta Dušejovská, ředitel školy
Schválil: Mgr. Vlasta Dušejovská, ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne 29. 8. 2019
Řád nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2019

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.
Za výchovu a vzdělání každého dítěte ze zákona odpovídají jeho zákonní zástupci. Pedagog. pracovníci se na naplnění této povinnosti významně podílejí.
Děti mají právo, aby byly respektovány v souladu s Deklarací lidských práv a Úmluvou o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem. S těmito právy souvisí i jejich povinnost uplatňovat totéž ve vztahu ke spolužákům, učitelům, rodičům a všem ostatním osobám.
Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

Dítě má právo
na kvalitní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
na rozvoj osobnosti podle míry svého nadání, rozumových i fyzických schopností
na speciální péči a přístup v rámci možností školy, pokud se jedná o dítě mimořádně nadané
na speciální péči v rámci možností školy pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami nebo individuálně integrované dítě
 na podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji
na ochranu před sociálně patologickými, na ochranu před fyzickým a psychickým násilím
na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují tělesný a duševní vývoj dítěte a jeho zdraví
na respektování soukromí svého i soukromí své rodiny
na volný čas, hru, odpočinek a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi

Povinnosti dítěte
při příchodu do MŠ si očistit obuv a přejít z šatny, kde se smí zdržovat pouze po dobu převlékání
udržovat v pořádku všechny své věci, pěkně uložené na svém místě, které je označeno značkou
při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem
dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno
plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

Zákonný zástupce má právo
 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jeho dítěte
na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení týkajících se vzdělávání
kdykoli si vyžádat konzultaci s učitelkami po předchozí domluvě termínu nebo v konzultační hodiny

Povinnosti zákonných zástupců
 přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který násle-duje

po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku)

předat dítě osobně učitelce, teprve potom může opustit školu
zajistit řádnou a pravidelnou docházku dítěte do mateřské školy
zákonní zástupci dítěte mohou k jeho vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře ve třídě MŠ)
zajistit, aby dítě docházelo do školy čisté, upravené, dbalo na osobní hygienu
své názory a mínění prezentovat vždy slušným způsobem, nevyjadřovat se vulgárně
na vyzvání pedagogického pracovníka školy se zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělání
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte
omluvit nepřítomnost dítěte v mateřské škole – odhlašovat a přihlašovat dítě ke školnímu
stravování
ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

2. Vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky
všichni zaměstnanci školy chrání děti před týráním a hrubým zacházením, dbají, aby děti nepřicházely do styku s informacemi pro ně nevhodnými
zjistí-li pracovník školy, že je dítě týráno nebo je s ním jinak špatně zacházeno ve škole nebo mimo školu, informuje o této skutečnosti ředitele školy
pedagog. pracovníci školy se nevměšují do soukromí dětí, chrání je před útoky na jejich pověst a pověst jejich rodiny
 informace o dítěti jsou důvěrné a pracovníci školy se v těchto případech řídí platnými předpisy o ochraně osobních údajů
do MŠ patří dítě zcela zdravé, pedagogický pracovník má právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků
má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci
rozhoduje o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy
učitelka je povinna odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem

Pravomoci ředitelky
Přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání a ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění, jestliže:
dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu
delší než 2 týdny s výjimkou dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné
zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a pravidla školního řádu
ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
dítě nezvládne adaptační program
stanovit výši úplaty za předškolní vzdělávání
snížit nebo prominout úplatu za poskytované předškolní vzdělávání
omezit či přerušit provoz MŠ
rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní
vzdělávání povinné

3. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí
nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně
třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském
obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí
uvedeného ve školském rejstříku.

o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy (www.zsceskyrudolec.cz), plakátů
děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy
děti do MŠ přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka MŠ a ZŠ Český Rudolec
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu
rodiče předávají vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu
mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
potvrzení o pravidelném očkování je součástí „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, které doplní dětský lékař

Kritéria pro přijetí do mateřské školy:
Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu počtu dětí mateřské školy.
1. K povinnému předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které do 31. 8. daného školního roku dosáhnou věku pěti let.
2. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem nového školního roku
dosáhnou nejméně třetího roku.
3. K předškolnímu vzdělávání mohou být dále přijímány děti dvouleté.
4. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu pro spádovou mateřskou školu Český Rudolec.
5. Opakované podání žádosti.

V případě shody bodů použije ředitelka následující doplňující kritéria:
– sociální potřebnost dítěte
– dítě se specifickými vzdělávacími potřebami
– zaměstnanost rodičů doložená potvrzením
– mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

Docházka
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné
předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně, mimo období školních prázdnin. Probíhá v době od 8:00 do 12:00 hodin. Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, nejlépe telefonicky, nebo osobně či písemně. Po návratu dítěte do školy předloží omluvný list s uvedením důvodů absence. Při časté a opakované absenci si může učitel, po projednání s ředitelem školy, vyžádat omlouvání každé nepřítomnosti dítěte lékařem. Omluvenku předloží rodič v den příchodu do MŠ, nejpozději následující den. Po domluvě s ředitelkou školy je možný i jiný způsob vzdělávání (viz níže).

Individuální vzdělávání
Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Provoz a vnitřní režim mateřské školy
2. Provoz mateřské školy a podmínky pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v MŠ a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení předškolního vzdělávání.
Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:00 do 16:00 hod.
V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz
omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně
2 měsíce předem.
Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem
omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě
zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení
provozu rozhodne.
Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním
režimu.

Režim dne:
6:00 – 8:00 hod. příchod do MŠ
8:00 – 9:30 hod. volné hry, tělovýchovná chvilka, úklid hraček, svačina, hygiena, řízená
činnost
9:30 – 11:30 hod. příprava a pobyt venku – hry, sportovní aktivity, vycházky,
v případě nepříznivého počasí i řízené činnosti zaměřené na vzdělávání dětí, příprava
na oběd, hygiena
11.30 – 12.00 hod. oběd, hygiena, odchody některých dětí domů
12:00 – 13:30 hod. odpolední odpočinek
13:30 – 16:00 hod. vstávání, hygiena, svačina, odpolední hravé činnosti a rozcházení dětí

Nástup dětí:
Děti do MŠ se přijímají zejména od 6:00 hod. do 8:00 hod. Po předchozí domluvě lze výjimečně přivést dítě do MŠ dle potřeby rodiny dítěte, ale musí být nahlášeno na stravování. Při příchodu do MŠ vždy zazvoňte. Zaměstnanci jsou povinni zkontrolovat, kdo vchází do školy. Celodenní provoz mateřské školy je pouze ve třídě Kytičky. Třídu Sluníčka využíváme k dělení dětí na mladší a starší při řízené činnosti. Děti si rodiče vyzvedávají nejpozději v 16:00 hodin.
Pro zlepšení komunikace nabízíme rodičům od měsíce října konzultační hodiny o dětech – vždy první úterý
v měsíci od 7.30 do 8.00 hodin.

Pobyt venku: Zařazován denně s ohledem na počasí a potřeby dětí. Otužování dětí probíhá nejen při pobytu venku, ale i při návštěvě plaveckého bazénu – 10 plaveckých lekcí 1x za 2 roky.
Odpočinek a spánek: Vychází z individuálních potřeb dětí. Předškolní děti s nižší potřebou spánku vstávají dříve a učitelka jim nabízí náhradní činnosti tak, aby nerušily spící kamarády, většinou jsou to aktivity zaměřené na rozvoj osobních vlastností, dovedností a pracovních návyků významných pro úspěšné zvládnutí role školáka.
Stravování: Jídlo je připravováno ve školní jídelně a donášeno do jídelny MŠ. Polévka je dětem rozlévána, pro druhé jídlo si děti chodí samy. Samostatnost je také podporována při přípravě stolování a odnášení talířů po jídle.
Pitný režim: Během celého dne mají děti ve třídě barel s pitím a své vlastní hrnečky, mohou pít kdykoliv podle své vlastní potřeby.
Otužování: Dostatečný pobyt venku, pravidelné větrání tříd, přiměřené oblečení, přiměřená teplota ve třídě, plavecký výcvik.
Platby: Úplata za předškolní vzdělávání je hrazena do patnáctého dne stávajícího měsíce, stejně tak i stravné. Příspěvek na neinvestiční výdaje MŠ stanoví ředitel školy. Rodičům se stravné a školné strhává z bankovního účtu.
Omlouvání: Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně (docházkový
arch), nebo osobně učitelce mateřské školy.

Způsob nakládání s prádlem:
Výměna prádla: – lůžkoviny se mění 1 x za měsíc
– ručníky se mění každé pondělí v týdnu
– pyžama si děti odnášejí na vyprání 1 x za 14 dní
Způsob praní prádla: prádlo, které je v inventáři MŠ, pereme ve vlastní prádelně.
Způsob manipulace s prádlem: po vyprání je zde prádlo žehleno a ukládáno ve vymezených prostorách
(skříně).

Podmínky provozu a údržby venkovních hracích ploch:
Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a dle toho organizují činnost tak, aby i preventivně předcházely úrazům. Zahrada je uzavřená a je přehled o hrajících si dětech.
Areál je uzavřen pro veřejnost. Zahrada se otevírá v ranních hodinách s příchodem dětí do MŠ v 6.00 hod. a uzavírá v 16.05 hod. Zahradu odemyká a uzamyká školník (v 15.30 hod.), boční branku (směrem na Markvarec) uzamyká učitelka v 16.05 hod. Zaměstnanci, kteří se v ZŠ a MŠ vyskytují po uzamčení školní zahrady, jsou povinni za sebou zahradu po odchodu uzamknout.
Školní zahrada slouží výhradně pro pobyt dětí MŠ a ZŠ pod dozorem pedagogických pracovníků, jinak je vstup dětí na zahradu MŠ zakázán. Děti musí být poučeny svými třídními učiteli a poučení zapsáno ve sdělení rodičům.
Hřiště včetně vybavení spravuje správce – Daniela Tesařová
– revize 1x ročně
– učitelky vždy průběžně zkontrolují stav hřiště před pobytem venku – prevence úrazů

Předávání dětí zákonným zástupcům:
rodiče jsou povinni dítě vyzvednout včas, tj. do 16.00 hodin
v případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do MŠ
rodiče jsou povinni oznámit škole ústně nebo telefonicky na čísle 384 496 116 předem známou nepřítomnost dítěte
všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ
informace o připravovaných akcích MŠ jsou vždy včas oznamovány v šatnách na nástěnkách, doporučujeme rodičům tyto nástěnky pečlivě sledovat
rodiče předávají dítě do MŠ zdravé, vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zdravotní potíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, změna zdravotní způsobilosti a další závažné skutečnosti, oznámí rodiče tuto skutečnost neprodleně MŠ, zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování školního řádu školy
při příznacích onemocnění dítěte v době jeho pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě
učitelky, pokud se jim při ranním příjmu nezdá dítě zdravé, mají právo jej nepřijmout
dítě v MŠ potřebuje:
• přezůvky /pantofle nejsou vhodné/
• pyžamo
• sportovní oblečení na pobyt na zahradě, v létě kšiltovku nebo klobouk
• věci na převlečení do třídy, náhradní spodní prádlo
• pláštěnku, holínky
• hrneček na pitný režim
Děti musí mít všechny své věci označené, podepsané. Za cennosti a donesené hračky MŠ neručí!
V měsíci červenci a srpnu může ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit (z důvodu nízkého počtu dětí, stavebních úprav…) Rozsah omezení oznámí zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů přerušit i v jiném období.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělání
 řídí se Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT
děti v mateřské škole jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování, poučení je vždy zaznamenáno v třídní knize
učitelé provádějí poučení dětí o bezpečném chování o prázdninách

Dohled nad dětmi
ředitelka Mateřské školy a Základní školy Český Rudolec zabezpečuje prostřednictvím učitelů mateřské školy dohled nad dětmi, a to při školním i mimoškolním vzdělávání, při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou
za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby a ž do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě
budova mateřské školy je k zajištění bezpečnosti dětí uzavřena. Kdokoliv přijde do MŠ, musí použít zvonku.

Pobyt dětí v uzavřených prostorách MŠ
každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného učitele školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému učiteli školy
učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně kontroluje jejich počet, při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ.
učitelka průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třídy, herna, sociální zařízení, šatna,…)
děti se chovají tak, aby neohrozily zdraví své ani zdraví spolužáků či jiných osob
při hře ve třídě učitelka dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům, nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky
dětem je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, zásuvkami, vypínači
při přesunech dětí na zájmové a jiné aktivity děti vždy doprovází učitelka nebo pověřená osoba
při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí
při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí
při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku.

Pobyt dětí na školní zahradě
při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled
učitelka má v každém okamžiku přehled o všech dětech, průběžně kontroluje počet dětí

Pobyt mimo areál mateřské školy
při vycházkách se učí děti chodit ve dvojicích v zástupu, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím, první a poslední dvojice zástupu, má reflexní vesty, při přecházení využívají učitelky terčík, učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě
při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostor z hlediska bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí
při pobytu dětí mimo areál MŠ učitelka průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech stálý přehled
 k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví
ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše
a) 20 dětí z běžných tříd

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou přítomny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až

pátého stupně nebo děti mladší 3 let

Opatření při sportovních akcích, výletech
ředitelka ZŠ a MŠ stanoví vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích
vedoucí učitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, výletech,…) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (školnice)
pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobuje intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí
při společných akcích školy, které probíhají v době provozu školy, je rodič povinen si z bezpečnostních důvodů převzít dítě u učitelky, v opačném případě se dítě dané akce nezúčastní

Opatření při plavání – Plavecký kurz

 plavecký kurz se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. Ředitelka MŠ musí ověřit dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku plavání, odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany žáků.
 při plaveckém kurzu může být nejvyšší počet dětí ve skupině 20, dohled zajišťují vždy 2 pověření pracovníci školy.
 ve skupině, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, může být nejvíce 12 dětí, dohled zajišťují 2 pověření pracovníci školy.
 pedagogický pracovník má přehled o celém prostoru výcviku a o všech dětech, které se plavání účastní. Pedagogický pracovník pravidelně provádí v průběhu výcviku překontrolování počtu dětí. Totéž se provádí při jejím zakončení.
 odpovědnost za bezpečnost dětí při výuce plavání, která je realizována mimo školu, nesou pedagogičtí pracovníci, kteří děti na plavání doprovázejí.
 za bezpečnost dětí při plaveckém kurzu v MŠ, do doby jejich předání pedagogickým pracovníkům, jež vedou výcvik, odpovídají pedagogičtí pracovníci, kteří děti na plavecký výcvik doprovázejí. Doprovázející pedagogický pracovník je přítomen po celou dobu výcviku. V dohodách uzavíraných o využívání cizích zařízení k plavecké výuce je nutno upravit ve smyslu těchto zásad podrobně povinnosti zaměstnanců zúčastněných stran, týkající se jejich odpovědnosti za bezpečnost dětí.
 pokud v celém průběhu plavání nemůže být zachován náležitý přehled o všech dětech, pedagogický pracovník plavecký výcvik přeruší.

Opatření při úrazu, evidence školních úrazů
všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení, zároveň jsou povinni bezodkladně informovat vedoucí učitelku a zákonné zástupce dítěte
v případě úrazu obdrží rodiče od vedoucí učitelky formulář k čerpání pojistné události
všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů
všichni zaměstnanci školy ohlašují ředitelce poznatky o tom, že je dítě šikanováno nebo že se šikany dopouští, že je vystaveno týrání či zneužívání i mimo MŠ

Odchod dětí z mateřské školy
učitelka předává dítě vždy osobně rodičům nebo pověřené osobě
nezletilí sourozenci a pověřené osoby jsou vždy uvedeny na písemném formuláři („Plná moc“), který vyplní a stvrdí podpisem rodiče dítěte
před odchodem ze třídy nebo zahrady na konci pracovní doby učitelka vždy zkontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybovaly a ujistí se o odchodu všech dětí, za které zodpovídá

2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života a přiměřeně k věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlena pozitiva zdravého životního stylu
v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních
důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí
V celém areálu mateřské školy je zákaz kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí
děti jsou učiteli a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy, po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy
v případě poškození bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody
do MŠ si děti nemohou donášet svoje hračky a MŠ v případě porušení tohoto ustanovení nenese za ně žádnou odpovědnost
po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy

Závěrečná ustanovení
Seznámení se Školní řádem a jeho dodržování je závazné pro učitele, zákonné zástupce dítěte a zaměstnance školy. Tento Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2019
Veškeré dodatky, popřípadě změny mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti zabezpečí zaměstnavatel seznámení všech zaměstnanců MŠ s obsahem tohoto Školního řádu a jeho dodatky a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.
O vydání a obsahu Školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce a zveřejní ho na viditelném místě MŠ a na webových stránkách školy.
Dnem nabytí účinnosti tohoto školního řádu pozbývá platnosti řád ze dne 1. 9. 2018.

Český Rudolec, 29. 8. 2019

Mgr. Vlasta Dušejovská
ředitelka školy