Projekt OP VK – oblast 1.2

Na základě žádosti o finanční podporu byla naší škole prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( OP VK oblast 1.2.) poskytnuta na období 1.3. 2011 – 30.6. 2012 částka ve výši 2 374 030,80 Kč. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu ( ESF ), který je jedním ze strukturálních fondů Evropské unie. Z celkové částky na financování OP VK tvoří zdroje EU 85 % a 15 % národní zdroje ze státního rozpočtu.

Projekt je zaměřený na podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ( žáci s poruchami učení, se zdravotním nebo jiným znevýhodněním a talentovaní žáci). Dále je zaměřen na zlepšení metod a forem výuky pro všechny žáky školy.
Tři třídy budou vybaveny interaktivními tabulemi ( další plánujeme zakoupit z projektu „EU – peníze do škol“).
Učitelé budou v tomto projektu vybaveni přenosnou výpočetní technikou se softwarem a výukovým softwarem, což jim umožní lépe se připravovat na výuku a pro žáky by se tak měla stát zajímavější. Budou seznámeni s novou informační technikou, naučí se tvořit metodické materiály do výuky pomocí této techniky a interaktivních tabulí. Budou proškoleni v metodách a formách práce, které zlepší výuku.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky