2012/2013

Projekt s názvem Zkvalitnění organizačních forem a výuky podporujících rovný přístup ke vzdělání v ZŠ Č. Rudolec, reg. č. CZ.1.07/1.2.06/03.0005 probíhal od března 2011 a byl ukončen 30. června 2012. Z poskytnutých finančních prostředků byly nakoupeny notebooky pro učitele, kteří je využívali pro vytvoření výukových materiálů pro žáky i pro vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto materiály (např. pracovní listy pro samostatnou i skupinovou práci žáků), jsou pravidelně využívány nadále i po skončení projektu, neboť vhodným způsobem zpestřují výuku.  Cílovou skupinou jsou všichni žáci naší školy včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále byly z grantových prostředků pořízeny tři interaktivní tabule a softwarové vybavení. Celkově došlo ke zlepšení vybavenosti školy výpočetní technikou, což všichni ocenili.

2013/2014

V tomto školním roce byly nadále využívány výukové materiály, které vytvořili učitelé v rámci projektu, software, notebooky i interaktivní tabule. Materiály se osvědčily na prvním i druhém stupni ZŠ, byly využívány pro skupinovou i samostatnou práci. Bylo podpořeno 77 žáků, z toho 17 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji byly řešeny problémy v oblasti techniky – poruchovost notebooků, při odstraňování nedostatků jsme spolupracovali s dodavatelskou firmou. Z finančních důvodů nebylo realizováno internetové připojení všech tříd a neproběhlo školení pedagogických pracovníků. V tomto školním roce proběhla kontrola z KU Jihočeského kraje na místě, nebyla stanovena žádná nápravná opatření.

2014/2015

Výukové materiály vytvořené během projektu byly pravidelně využívány. Celkem bylo podpořeno 75 žáků školy včetně 12 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Materiály se osvědčily na prvním i druhém stupni školy, byly používány pro samostatnou i skupinovou práci. Dále byly využívány PC, interaktivní tabule a software zakoupené z grantu. Internetové připojení všech tříd a kabinetů ZŠ bylo realizováno současně se stavebními úpravami školy, dokončeno bylo v měsíci červnu. Byly řešeny problémy v oblasti techniky – poruchovost notebooků, při odstraňování nedostatků jsme spolupracovali s dodavatelskou firmou. Z finančních důvodů neproběhlo školení pedagogických pracovníků.

logolink-page-001

logolink-page-001
Obrázek 1 z 1