Školní družina

Děti ve školní družině dochází do dvou oddělení, zde je zapsáno celkem 50 dětí, především z prvního, ale i druhého stupně. Třída školní družiny je umístěna v 1. poschodí, kde mají děti dostatek prostoru – možnost her na koberci, je vybavena stolky, které jsou velikostně přizpůsobeny věku dětí.
Zájmové činnosti jsou zaměřeny především na podporu kreativity, rozvoje samostatného rozhodování, úsudku a vůbec celkového rozvoje osobnosti. Činnost je řízena celoročním plánem, měsíčními plány a podrobněji rozpracovanými 14ti denními plány. Na jejich základě uskutečňujeme aktivity sportovní, hudebně pohybové, výtvarné, pracovní a neopomíjíme dávat dětem volný prostor k tvořivosti a individuálním zájmům. V rámci výtvarných a pracovně technických činností si děti osvojují různé výtvarné techniky, které podporují jejich možnost vyjádření se pomocí barev.
Činnost obohacujeme hrami různého charakteru, soutěžemi, prací na počítači ve třídě i v počítačové učebně – děti se seznamují s využitím internetu. Velmi důležitou a především každodenní činností ze strany pedagogů je připomínání dětem zásad slušného chování, vzájemné tolerance a pochopení.
Vychovatelky ŠD:
 Jindra Semotánová – vedoucí vychovatelka
Ilona Baštářová