fbpx
Logo ZŠ a MŠ Český Rudolec
MENU
ÚvodAktuality
Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A MŠ ČESKÝ RUDOLEC
PRO ŠKOLNÍ ROK 2024–2025

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Ředitel Základní a Mateřské školy Český Rudolec stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Nárok na přednostní přijetí mají:

  1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou 5 let věku – povinnost předškolního vzdělávání.
  2. Děti, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu.
  3. Děti se přijímají podle dosaženého věku, od nejstaršího k nejmladšímu.
  4. Děti, které mají v mateřské škole již sourozence.
  5. Pokud není kapacita naplněna, je možné přijmout i dítě mladší tří let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte. Mateřská škola nezajišťuje přebalování dětí, přijímá děti bez plen, bez kojeneckých lahví, bez dudlíků.
  6. Do mateřské školy může být podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.  

V případě volné kapacity budou přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na území obce, mimo spádovou oblast, a to od nejstaršího k nejmladšímu.

© Copyright 2022 - ZŠ a MŠ Český Rudolec - Všechna práva vyhrazena.

lockenvelopephone-handsetmap-markerchevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram