fbpx
Logo ZŠ a MŠ Český Rudolec
MENU

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A MŠ ČESKÝ RUDOLEC
PRO ŠKOLNÍ ROK 2024–2025

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Ředitel Základní a Mateřské školy Český Rudolec stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Nárok na přednostní přijetí mají:

  1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou 5 let věku – povinnost předškolního vzdělávání.
  2. Děti, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu.
  3. Děti se přijímají podle dosaženého věku, od nejstaršího k nejmladšímu.
  4. Děti, které mají v mateřské škole již sourozence.
  5. Pokud není kapacita naplněna, je možné přijmout i dítě mladší tří let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte. Mateřská škola nezajišťuje přebalování dětí, přijímá děti bez plen, bez kojeneckých lahví, bez dudlíků.
  6. Do mateřské školy může být podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.  

V případě volné kapacity budou přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na území obce, mimo spádovou oblast, a to od nejstaršího k nejmladšímu.

Ve středu 3. dubna se dětem z mateřské školy a žákům 1. - 3. ročníku naskytl netradiční zážitek. Měli možnost zhlédnout naučný pořad o ročních obdobích s názvem „Jaro, léto, podzim, zima“ ve sférickém kině. Promítání filmu proběhlo v tělocvičně ve speciálním rozkládacím stanu ve tvaru kopule, kde se děti ocitnuly v 3D prostoru. Celé představení navíc mohly sledovat vleže, což se jim také moc líbilo. Můžete se přesvědčit nejen na fotkách, ale i na videu: https://www.facebook.com/reel/1076408063652477 🙂

Těšíme se zase někdy příště.

V úterý 26. března jsme pozvali rodiče dětí ze školky na společné „Velikonoční tvořivé odpoledne“. Začali jsme v 15 hodin a rodiče postupně přicházeli a připojovali se k nám. Tentokrát si děti nazdobily vajíčka netradiční technikou pomocí potravinářské barvy, sody, vody a octa. Dalším stanovištěm byl zajíček z krabičky na papírové kapesníčky, do kterého si děti mohou vyrobená vajíčka uschovat. U dalších stolečků si děti vytvářely zápichy do osení. Mohly si vyrobit slepičku a také vajíčko. Hojná účast svědčí o vydařeném odpoledni. Děkujeme všem rodičům, kteří se k nám připojili. Z fotografií je vidět, že si to všichni moc užili. Těšíme se další příležitost k setkání.

První jarní den děti z mateřské školky přivítaly barevně. Úkolem rodičů bylo připravit dětem pestrobarevné oblečení. Ve školce v tento den probíhaly různé soutěže, hry, kvízy, labyrinty a pokusy barevně motivované. Nechyběly barevné písničky, pohádky, říkadla, hádanky. Děti si tak pomocí her zdokonalovaly celkovou obratnost a vytrvalost, zároveň si procvičily a zafixovaly barvy. Přesto prosíme rodiče, i doma barvy stále opakujte. Jarní barevný slunečný den se po všech stránkách vydařil.

Od října nejstarší děti z MŠ navštěvovaly Klub předškoláků nebo prostě jenom „klubík“. Na jejich cestě je provázel zvědavý papoušek Ludvík. Společně plnily námořnické úkoly. Formou hravých aktivit rozvíjely grafomotoriku, matematickou představivost a sociální dovednosti, jako jsou spolupráce v týmu nebo dodržování pravidel.  

Nyní už se těšíme na předškoláčky u zápisu. Všem přejeme, ať je to pro ně jeden z nejhezčích dnů. 

POZOR! Po zápisu se opět budeme scházet a dál pracovat na tom, aby přechod do školního prostředí byl pro všechny budoucí školáčky úspěšný a pohodový.

V pátek 15. března se děti z mateřské školky spolu se svými učitelkami symbolicky rozloučily se zimou. Všichni vyrazili cestou za vesnici směrem na Lidéřovice, aby ze vsi vynesli Morenu.

"Morenu pryč neseme, už ji tady nechceme. Už nemůže choditi, musíme ji nositi..."

Slovy této básničky se s Morenou rozloučili, a následně ji hodili do potoka. Cestou zpátky nesli zelenou větvičku - létečko. Přivítali tak jaro, na které se všichni už moc a moc těšili.

V úterý 5. března byli budoucí prvňáčci pozváni na ukázkovou hodinu českého jazyka a matematiky do 1. třídy. Měli tak možnost si vyzkoušet, jaké to je být školákem. Pracovali s obrázky, s hláskami, vytleskávali slabiky, kreslili, vyzkoušeli si, jakou mají paměť. Po vydařených úkolech nechyběla ani odměna. Nejvíce se dětem líbila pohybová chvilka s geometrickými útvary. Předškoláci dostali společně s prvňáčky i první školní domácí úkol.

Děkujeme paní učitelce Kortanové a prvňáčkům za hezky strávenou hodinu. Do školy se už moc těšíme!

V mateřské školce jsme se věnovali povolání a různým řemeslům. Děti měly možnost stát se pekařem, cukrářem, švadlenkou, šperkařem, kovářem, hrnčířem, truhlářem... Pomocí obrázků, pomůcek, nářadí a náčiní jsme se snažili dětem dané povolání co nejvíce přiblížit. Poté si děti mohly některá řemesla prakticky vyzkoušet - stavěly, zatloukaly, kreslily, válely, tvarovaly, navlékaly... a pod rukama jim vznikaly krásné výrobky. Výsledná díla jsme vystavili v šatně, abychom se pochlubili také rodičům. A kdo ví? Možná mezi sebou skutečně máme budoucího chemika, zahradnici, lékařku, stavitele, návrhářku nebo policistu.

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu pertuse (černého kašle) na území Jihočeského kraje.

Od začátku letošního roku dochází v celé ČR k nárůstu počtu onemocnění pertusí. Nejvíce případů je hlášeno u teenagerů ve věku 15 až 19 let a u dětí školního věku 10 až 14 let.

Klinické průběhy onemocnění v proočkované populaci nejsou závažné, nicméně nemocní mohou být zdrojem pro další šíření nákazy.

Vzhledem k tomu, že pertuse je respirační nákaza přenášena kapénkami vzdušnou cestou, jsou doporučována i obecná preventivní opatření mezi něž patří:

- časté větrání v místnostech

- časté mytí rukou mýdlem pod tekoucí vodou, používání jednorázových ručníků

- nepůjčovat si mobilní telefony

- nepít ze stejné sklenice či lahve

Dodržování těchto základních hygienických pravidel může pomoci přerušit cestu přenosu onemocnění ve školách i v rodinách.

V pátek 9. února se u nás konal karneval. Tento den do školky nepřišly žádné děti, ale pouze zvířátka, princezny, Harry Poterrové a další pohádkové postavy. Nechyběla ani masopustní svačinka v podobě koblížků. Karneval začal promenádou všech masek a pokračoval průvodem po škole. Ve třídě děti potom čekalo karnevalové dovádění, tančení a soutěžení, také drobné občerstvení a odměna.

Všem rodičům děkujeme za přípravu krásných masek.

© Copyright 2022 - ZŠ a MŠ Český Rudolec - Všechna práva vyhrazena.

lockenvelopephone-handsetmap-markerchevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram