fbpx
Logo ZŠ a MŠ Český Rudolec
MENU

V pátek 7. června se konal na naší škole Den dětí. Organizaci soutěží pro děti si rozdělili naši deváťáci spolu s částí učitelského sboru. Na fotbalovém a multifunkčním hřišti měli žáci možnost vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky pod dohledem zkušené myslivkyně, dále střílení šípů na terč, nebo také promyšlenou hru na stanovištích, kterou pro ně připravili žáci z druhého stupně. Následně se všichni přesunuli na nádvoří školy, kde už měli deváťáci nachystané různé kreativní disciplíny, které zkrášlily dopoledne jak našim žákům, tak dětem ze školky. Závěr dne se neobešel bez sladké drobnosti, která ke Dni dětí neodmyslitelně patří. Velké poděkování patří žákům deváté třídy i pedagogům, kteří se na této akci podíleli svou organizací a nápady. 

Obec Český Rudolec ve spolupráci s naší školou připravila jako každoročně na druhou květnovou neděli program ke Dni matek. Sešli jsme se v kulturním domě, kdy všechny maminky a babičky u vstupu přivítal květinou pan místostarosta Dušan Lovětínský. Slavnostně nazdobený sál se pomalu zaplnil, zavoněla káva, zákusky lákaly k zakousnutí, ale to již všichni upírali zraky k pódiu. Po úvodním slovu pana Lovětínského se role moderátorky ujala paní učitelka Naďa Teclová a nejprve přivítala děti z mateřské školky, které si se svými učitelkami Zdeňkou Strašákovou a Danielou Tesařovou připravily velmi pěkné představení. Po společném vydařeném hudebním vystoupení Martínka Plicky a jeho maminky nastala chvíle i pro žáky základní školy. Program zahájila Victoria Pavelka, aby nám předvedla, že je výborná klavíristka. Svou roli měla také v anglické pohádce, kterou secvičila spolu s dívkami z 5. ročníku pod vedením paní učitelky Jany Karáskové. Poté zazněly krásné verše z úst recitátorek Barči Nehybové a Barči Teturové. A právě Barušce Teturové z 9. ročníku poděkovala paní učitelka Teclová za pravidelnou reprezentaci naší školy v okresních kolech recitační soutěže. Její ocenění dojalo k slzám nejen Barču, ale i mnohé přítomné. Po chvilce poezie na pódium opět přiběhly naše páťačky tentokrát s tanečním, ba dokonce akrobatickým vystoupením. Program základní školy uzavřel bývalý žák Béďa Nehyba, který nás navštívil se svou kytarou a zazpíval několik písní. Na úplný závěr všechny přítomné potěšilo vystoupení bratislavského harmonikáře Dušana Kozovského. Se slavnostní náladou se hosté postupně loučili. Věříme, že představení udělalo všem přítomným radost a že ho maminky zhlédly s láskou a hrdostí na své děti. Děkujeme všem účinkujícím, pedagogům a představitelům obce za přípravu svátečního odpoledne.

Gabča si strašně ráda hraje a to tak moc, že by ze všeho nejradši měla kouzelnou hůlku, která by dokázala zastavit čas, aby si mohla hrát co nejdéle. Jenže taková hůlka nejspíš neexistuje. Její starší bráška jí však poví o tom, že v čase, kdy se ona chystá do postýlky, se v jiné zemi teprve vstává. Tak se Gábi rozhodne vyrazit na výlet do míst, kde je ještě den, a tím získat co nejvíc času na hraní. Prozkoumá tak postupně Ameriku, Afriku, Asii, poklábosí s tučňáky, uteče před tajemnou tmou kmene Uru, nakoupí na největší tržnici na světě, a dokonce se vyšplhá i horu Čumulangmu.

O tom bylo představení Kulatého divadla, které neslo název „Světová pohádka“. Uskutečnilo se v naší mateřské škole v pátek 3. května. Představení Barbory Vyskočilové děti velmi pobavilo a nadchlo. Těšíme se zase někdy příště.

Dne 18. 4. 2024 se uskutečnil projektový den v rámci oslav Dne Země, ve kterém se žáci 1. i 2. stupně seznámili s myslivostí a ochranou přírody. Besedu na toto téma pro ně nachystala naše paní asistentka Eva Trepková, která se myslivosti intenzivně věnuje. Žáci se dozvěděli, jaká zvěř žije v našich lesích, jak o ni musí myslivci pečovat a jak ji chovat. Poslechli si něco o historii myslivosti a jejím vývoji, prohlédli si shozy, lebky a kožešiny, vyzkoušeli si potěžkat zbraň a byli poučeni o tom, jak se s takovou zbraní zachází. Vyzkoušeli si dalekohledy a lovecké hudební nástroje. Nakonec se dozvěděli něco o výchově a výcviku loveckého psa a jako na názornou ukázku naše společné povídání obohatila i fenka paní asistentky foxteriérka Dixie. Následující den o besedu nepřišly ani děti v mateřské školce. Všichni se samozřejmě také zapojili také do každoroční akce Ukliďme Česko s dobrým pocitem, že alespoň malým dílem přispěli k ochraně přírody a zkrášlení našeho okolí.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A MŠ ČESKÝ RUDOLEC
PRO ŠKOLNÍ ROK 2024–2025

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Ředitel Základní a Mateřské školy Český Rudolec stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Nárok na přednostní přijetí mají:

  1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou 5 let věku – povinnost předškolního vzdělávání.
  2. Děti, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu.
  3. Děti se přijímají podle dosaženého věku, od nejstaršího k nejmladšímu.
  4. Děti, které mají v mateřské škole již sourozence.
  5. Pokud není kapacita naplněna, je možné přijmout i dítě mladší tří let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte. Mateřská škola nezajišťuje přebalování dětí, přijímá děti bez plen, bez kojeneckých lahví, bez dudlíků.
  6. Do mateřské školy může být podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.  

V případě volné kapacity budou přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na území obce, mimo spádovou oblast, a to od nejstaršího k nejmladšímu.

Ve středu 3. dubna se dětem z mateřské školy a žákům 1. - 3. ročníku naskytl netradiční zážitek. Měli možnost zhlédnout naučný pořad o ročních obdobích s názvem „Jaro, léto, podzim, zima“ ve sférickém kině. Promítání filmu proběhlo v tělocvičně ve speciálním rozkládacím stanu ve tvaru kopule, kde se děti ocitnuly v 3D prostoru. Celé představení navíc mohly sledovat vleže, což se jim také moc líbilo. Můžete se přesvědčit nejen na fotkách, ale i na videu: https://www.facebook.com/reel/1076408063652477 🙂

Těšíme se zase někdy příště.

V úterý 26. března jsme pozvali rodiče dětí ze školky na společné „Velikonoční tvořivé odpoledne“. Začali jsme v 15 hodin a rodiče postupně přicházeli a připojovali se k nám. Tentokrát si děti nazdobily vajíčka netradiční technikou pomocí potravinářské barvy, sody, vody a octa. Dalším stanovištěm byl zajíček z krabičky na papírové kapesníčky, do kterého si děti mohou vyrobená vajíčka uschovat. U dalších stolečků si děti vytvářely zápichy do osení. Mohly si vyrobit slepičku a také vajíčko. Hojná účast svědčí o vydařeném odpoledni. Děkujeme všem rodičům, kteří se k nám připojili. Z fotografií je vidět, že si to všichni moc užili. Těšíme se další příležitost k setkání.

První jarní den děti z mateřské školky přivítaly barevně. Úkolem rodičů bylo připravit dětem pestrobarevné oblečení. Ve školce v tento den probíhaly různé soutěže, hry, kvízy, labyrinty a pokusy barevně motivované. Nechyběly barevné písničky, pohádky, říkadla, hádanky. Děti si tak pomocí her zdokonalovaly celkovou obratnost a vytrvalost, zároveň si procvičily a zafixovaly barvy. Přesto prosíme rodiče, i doma barvy stále opakujte. Jarní barevný slunečný den se po všech stránkách vydařil.

© Copyright 2022 - ZŠ a MŠ Český Rudolec - Všechna práva vyhrazena.

lockenvelopephone-handsetmap-markerchevron-downmenu-circlecross-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram