Doporučujeme

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně od 8. 6. 2020

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

Od 8. 6. 2020 zajišťujeme vzdělávací aktivity pouze pro kmenové žáky naší školy, tj. pro ty, kteří u nás plní povinnou školní docházku.

Výuka bude  zajištěna denně v dopoledních hodinách od 7.35 do 11.10 hod. Odpolední blok nebude z organizačních důvodů realizován. Po skončení vyučování (včetně oběda) není žákům dovoleno zdržovat se v prostorách školy.

Výuka bude realizována bez výchovných předmětů s úpravami stávajícího rozvrhu. Se změnami budou žáci seznámeni při příchodu do školy.

• Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci, kteří se budou střídat dle svých předmětů.

 •  Skupiny žáků nemusí být neměnné, ale v jedné skupině se může vzdělávat max. 15 žáků.

Do budovy budou žáci jednotlivých skupin vpouštěni 10 min. před začátkem výuky (v 7.20 hod.). Žáci jedné skupiny budou čekat na vyznačeném místě před budovou školy. Při příchodu do budovy budou plněny podmínky ochrany zdraví dle pokynů MZČR.

• Na první den si žáci donesou psací potřeby, pomůcky k výuce předmětů ( rozvrh bude zaslán e-mailem), svačinu a obuv na přezutí (pokud zůstala obuv ve škole, děti si ji při příchodu do školy vyzvednou). Budou poučeni o bezpečném chování a seznámeni s plánem vzdělávání.

 •  Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná. Pokud žák do školy nenastoupí, bude se nadále vzdělávat distanční (dálkovou) formou.

• Třídní učitel každé skupiny povede evidenci o docházce – ta platí ve stejném režimu jako ve školním řádu. Omluvit nepřítomnost je zákonný zástupce povinen co nejdříve – nejpozději do dvou dnů. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

• Hodnocení bude formativní (půjde o poskytnutí srozumitelné a účinné zpětné vazby k dosahování pokroku).

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy – v případě žáků 2. stupně do 2. 6. 2020 prostřednictvím třídních učitelů (e-mailem), případně na školní e-mail.

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/DOTAZNÍK-K-DOCHÁZCE-ŽÁKŮ-2.-STUPNĚ.docx

Každý žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

ŠKOLNÍ PRAVIDLA K NÁSTUPU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky, každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek.

• Obuv a svrchní část oděvu si žáci po vstupu do budovy uloží na určená místa.

• Po příchodu do třídy si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.

Složení skupin žáků je stanoveno předem, maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Pravidla ve třídě pak určuje vyučující.

Ve třídách se bude intenzivně větrat.

• Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě.

 • Při návštěvě WC dodržují žáci pravidla hygieny, ruce si umyjí a vydezinfikují.

 • Školní stravování – objednávání i odhlašování je stále stejné (telefon nebo osobně), pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si sami ani příbory.

• V jídelně pro výdej jídla vytvoříme harmonogram postupného vydávání, budou se dodržovat rozestupy, rouška se bude odkládat pouze při samotné konzumaci jídla a pití, roušky se odkládají do vlastního sáčku.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka nebo žák sám zákonnými zástupci podepsané Prohlášení, které je ke stažení na webových stránkách školy www.zsceskyrudolec.cz (viz. níže). Prohlášení obsahuje písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Třídní učitelé je odešlou zákonným zástupcům e-maily. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Mgr. Vlasta Dušejovská

ředitelka školy

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/čestné_prohlášení_1.docx

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/priloha_788810937_2_ochrana_zdravi_zs_aktualizace.pdf

Doporučujeme

VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ OD 25. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 zajišťujeme vzdělávací aktivity pouze pro kmenové žáky naší školy, tj. pro ty, kteří u nás plní povinnou školní docházku.

 • Přítomnost žáků ve vyučování bude dobrovolná a o osobní přítomnosti žáků ve výuce budou plně rozhodovat zákonní zástupci žáků.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
 • Školní skupina je tvořena max. 15 žáky a je neměnná.
 • Ranní družina nebude poskytována.

Dopolední část bude probíhat podle harmonogramu 4 vyučovací hodiny tak, aby nedocházelo k vzájemnému setkávání žáků z různých skupin:

II. třída (4. a 5. ročník)  7.35 hod – 11.10 hod.

I. třída (2. ročník)           7.45 hod. – 11.20 hod.

I. třída (1. a 3. ročník)   7.55 hod. – 11.30 hod.

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy (český jazyk, matematika, anglický jazyk pro 3., 4., 5. ročník, blok přírodovědných předmětů, blok výchov).

 • Odpolední část bude z organizačních důvodů zajištěna maximálně do 14:30 hod.   Odpolední blok nenahrazuje školní družinu, žáci zůstávají ve stejné třídě a stejné skupině jako v dopolední části. Z tohoto důvodu prosíme zákonné zástupce, aby zvážili nutnost pobytu žáků ve škole v odpoledních hodinách (je omezena možnost hrát společenské hry i pobyt venku z důvodu velikosti školní zahrady).

• Vzdělávací aktivity jedné skupiny zajišťují 2 stálí – stejní pedagogičtí pracovníci. Dopolední blok jeden – zpravidla třídní učitel, oběd a odpolední blok druhý.

 • Do budovy budou žáci jednotlivých skupin vpouštěni 10 min. před začátkem výuky. Na pedagogy budou žáci jedné skupiny čekat na vyznačeném místě před budovou školy. Vyzvedne si je vyučující dopolední výuky. Při příchodu do budovy budou plněny podmínky ochrany zdraví dle pokynů MZČR.

• Na první den si žáci donesou učební psací potřeby, pomůcky k výuce českého jazyka, matematiky, angličtiny, svačinu a obuv na přezutí (pokud zůstala obuv ve škole, děti si ji při příchodu do školy vyzvednou). Budou poučeni o bezpečném chování a seznámeni s plánem vzdělávání.

Pokud nedojde k žádným dalším změnám, bude v našich personálních možnostech pokračovat v distančním (dálkovém) vzdělávání žáků, kteří do školních skupin nenastoupí.

• Třídní učitel každé skupiny povede evidenci o docházce – ta platí ve stejném režimu jako ve školním řádu. Omluvit nepřítomnost je zákonný zástupce povinen co nejdříve – nejpozději do dvou dnů. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

• Hodnocení bude formativní (půjde o poskytnutí srozumitelné a účinné zpětné vazby k dosahování pokroku).

Výuka tělesné výchovy není možná. Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy.  Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy – v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020 prostřednictvím třídních učitelů (e-mailem) – zasláním dotazníku k docházce žáků.

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/DOTAZNÍK-K-DOCHÁZCE-ŽÁKŮ-1.-STUPNĚ.docx

Každý žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

ŠKOLNÍ PRAVIDLA K NÁSTUPU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky, každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek.

• Obuv si žáci po vstupu do budovy ihned zují a dle pokynů vyučujícího uloží na určená místa. Svrchní část oděvu si odloží dle pokynů vyučujících.

• Po příchodu do třídy si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.

Složení skupin žáků je stanoveno předem a je neměnné, maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

• V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Pravidla ve třídě pak určuje vyučující.

Ve třídách se bude intenzivně větrat.

• Žáci si po každém vzdělávacím bloku umyjí a vydezinfikují ruce ve své třídě.

 • Při návštěvě WC dodržují žáci pravidla hygieny, ruce si umyjí a vydezinfikují.

 • Školní stravování – objednávání i odhlašování je stále stejné (telefon nebo osobně), pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si sami ani příbory.

• V jídelně pro výdej jídla vytvoříme harmonogram postupného vydávání, budou se dodržovat rozestupy, rouška se bude odkládat pouze při samotné konzumaci jídla a pití, roušky se odkládají do vlastního sáčku.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka nebo žák sám zákonnými zástupci podepsané Prohlášení, které je ke stažení na webových stránkách školy www.zsceskyrudolec.cz nebo v dopoledních hodinách k vyzvednutí v kanceláři školy. Prohlášení obsahuje písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Třídní učitelé je odešlou zákonným zástupcům e-maily. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Mgr. Vlasta Dušejovská

ředitelka školy

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/čestné_prohlášení_.docx

Doporučujeme

Informace pro rodiče o znovuotevření mateřské školy

Vážení rodiče, v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření mateřské školy. Účast na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit souborem hygienických pokynů pro MŠ – Provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020. MŠ bude znovuotevřena od 25. května 2020.

Žádáme Vás o spolupráci při zjišťování vašich potřeb ohledně nástupu dětí do MŠ.

Do pátku 15. 5. 2020 pište e-mailem na adresu skola.rud@tiscali.cz

Využiji možnosti zařazení mého dítěte do MŠ: ANO/NE

jméno dítěte ……………………………………………………

datum narození …………………………………..

jméno zákonného zástupce ………………………..

Na webových stránka školy najdete celou problematiku o provozu MŠ v období do konce školního roku 2019/2020. Je nezbytné se seznámit s těmito oblastmi:

 1. Cesta do MŠ a z MŠ
 2. Příchod k MŠ a pohyb před MŠ
 3. V prostorách MŠ
 4. Při podezření na možné příznaky COVID-19
 5. Osoby s rizikovými faktory
 6. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
 7. Čestné prohlášení

Do mateřské školy rodič přinese:

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Stravování:

Nahlásit dítě ke stravování je třeba do čtvrtka 21. 5. 2020 do 10.00 hod.

(platba za stravu bude za měsíc květen v hotovosti na začátku týdne, v červnu platba obvyklým způsobem)

Školné:

Za měsíc květen poměrnou částkou: 5 dní – 30 Kč (platba obvyklým způsobem).

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/čestnéprohlášení_příkladúprav.docx

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/priloha_779722415_1_ochrana_zdravi_ms.pdf

Doporučujeme

DOCHÁZKA ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU DO ZŠ ZA ÚČELEM PŘÍPRAVY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Od 11. 5. 2020 je žákům 9. ročníků umožněna osobní přítomnost ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu, ten žáci obdrží prostřednictvím školního e-mailu ve středu 6. 5. 2020. Žáci budou pracovat ve skupině, která je po celou dobu neměnná. Do skupiny nelze žáka zařadit později než 11. 5. 2020. Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná, v případě, že do školy nenastoupí, pokračuje pro ně výuka distanční formou (na dálku). Zda žák do školy nastoupí či nikoli je třeba nahlásit nejpozději do 7. 5. 2020 e-mailem na adresu skola.rud@tiscali.cz např. v tomto znění:

Moje dítě ………………žák/žákyně třídy …………………, narozené dne ……………………., se bude v Základní škole a Mateřské škole Český Rudolec od 11. 5. 2020 osobně účastnit školní skupiny.                     (podpis zákonného zástupce)

Na webových stránkách školy najdete celou problematiku otevírání škol.   Je třeba se před zahájením seznámit s těmito oblastmi:

 1. cesta do školy

 2. příchod ke škole a pohyb před školou

 3. podezření na možné příznaky covid – 19

 4. osoby s rizikovými faktory

 5. co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

 6. čestné prohlášení

Do školy si žáci přinesou:

 • Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – podepsané zákonným zástupcem, v opačném případě nebude žák do školy vpuštěn (visí na webových stránkách školy)
 • denně min. 2 ochranné roušky a sáček na jejich uložení
 • učivo dle rozvrhu
 • pití, svačinu

Stravování:

Obědy pro přihlášené žáky budou zajištěny ve školní jídelně. Nahlásit ke stravování je třeba do čtvrtka 7. 5. 2020 do 10.00 hod.

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/čestné_prohlášení.pdfdf

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/ochrana_zdravi_zs.pdf

Doporučujeme

Vítáme vás!

https://www.scio.cz/skoly/oceneni.asp?r=26752                         Ocenění

Základní informace o naší organizaci:

Přesný název:

Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec

Adresa:

Český Rudolec č. 40, PSČ 37883,

IČO: 70988331

Telefony:

384496116, 384496027

Zřizovatel:

Obec Český Rudolec

E-mail:

skola.rud@tiscali.cz

Ředitel školy:

Mgr. Vlasta Dušejovská

Pověřenec:
Bc. Martina Tomšů
kontaktní údaje: tel: 721 942 179